ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាន? ស្វែងយល់ពីស្ទីលជម្រុញ។

ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង? នេះគឺជាសំណួរដែលគេសួរជាទូទៅ។ ដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុសូមព្យាយាមស្វែងយល់ពីស្ទីលជម្រុញទឹកចិត្តរបស់អ្នកជាមុនសិន!