តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនដែលត្រូវពង្រីកខ្លួន?

តើអ្នកគឺជាអ្នកផ្ដើមវង្វេងបាត់មែនទេ? អ្នកណែនាំដែលចូលចិត្តសង្គម? ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃការរស់នៅជាការផ្ទុយដ៏អស្ចារ្យនេះ!