ធ្វើការក្នុងត្រីមាសទី ៣ (មគ្គុទេសក៍ការរស់រានមានជីវិតពេញលេញ)

មានវិស័យចំនួនបីដែលត្រូវផ្តោតលើការជួយអ្នកមិនត្រឹមតែរស់រានមានជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលូតលាស់នៅត្រីមាសទី ៣ ផងដែរនៅកន្លែងធ្វើការ។ នេះគឺជាការណែនាំជាក់ស្តែងសម្រាប់អ្នកម្តាយមានផ្ទៃពោះដែលកំពុងធ្វើការនៅត្រីមាសទីបី។