អត្ថប្រយោជន៍ទាំង ៥ របស់អេ។ អេ។ អេ។ អេសសម្រាប់ភាពខ្លាំងនិងការស្តារឡើងវិញ

អាស៊ីតអាមីណូខ្សែសង្វាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា BCAAs គឺជាអាស៊ីតអាមីណូសំខាន់។ ពួកគេមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់។