គន្លឹះ ១០ យ៉ាងសម្រាប់ព្យាបាលខាំឆ្កែ

អ្នកមិនដឹងថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាទេ។ អ្នកអាចនឹងត្រូវឆ្កែរបស់អ្នកខាំដោយចៃដន្យពេលកំពុងលេង។ ឬអ្នកអាចត្រូវបានវាយប្រហារដោយឆ្កែវង្វេង។