វិធី ៥ យ៉ាងសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជួយឱ្យទំនាក់ទំនងមានច្រើនជាងការឈឺ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អនៅពេលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនង។ ប៉ុន្តែវាប្រែថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភដោយគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់។