ឱសថបុរាណ ១៣ មុខនៅផ្ទះព្យាបាលជំងឺក្រពះ (សាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាព)

សាកល្បងវិធីព្យាបាលតាមផ្ទះងាយៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពទាំង ១៣ យ៉ាងណាមួយសម្រាប់ការឈឺពោះដើម្បីជួយដោះស្រាយអាការៈឈឺពោះនិងលើកកម្ពស់ការរំលាយអាហារទាំងមូលឱ្យកាន់តែប្រសើរ។